• VVD Medemblik presenteert Verkiezingsprogramma 2018-2022: Het kan beter!

  Meer betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen. Lagere belastingen en heffingen, veiligere wijken, de gemeentefinanciën op orde en leefbaarheidsgeld uitgeven aan de kernen, niet aan managers en bureaucratie. Het is slechts een greep uit de maatregelen die de VVD, met uw steun op 21 maart, wil nemen om de gemeente beter te maken. En dat is hard nodig: het is tijd om écht aan de slag te gaan. In de afgelopen vier jaar heeft het gemeentebestuur op de winkel gepast. Daarom zijn onnodig veel jongeren uit de gemeente vertrokken omdat ze niet aan een woning kunnen komen. Ook zagen inwoners en ondernemers de lastendruk jaarlijks stijgen, waardoor zij niet meeprofiteerden van de economische groei en de stijgende inkomsten van de gemeente. Terwijl de gemeente evengoed structureel meer geld blijft uitgeven dan er binnenkomt, tekorten worden opgevangen met grepen in de reservepotten. De VVD vindt dat de gemeente met u en uw uitdagingen bezig moet zijn: de blik naar buiten richten, het initiatief bij de mensen laten en hen ondersteunen. Inwoners, verenigingen en ondernemers zitten verlegen om een gemeente die voorwaarden schept, hen de ruimte geeft en niet in de weg zit. Wij willen kortom een gemeente die doet waarvoor een gemeente bedoeld is. Zoals wegen bouwen, veiligheid bevorderen, bedrijvigheid stimuleren, openbaar groen netjes onderhouden, voorzieningen ondersteunen, jongeren en starters aan de gemeente binden, ouderenhuisvesting verbeteren en een sociaal vangnet bieden voor iedereen die het niet op eigen kracht redt. In ons verkiezingsprogramma vindt u een compleet overzicht van alle VVD-standpunten voor de gemeente. Onze standpunten voor de kernen presenteren wij eind januari op deze website. Wilt u op de hoogte blijven? Houd vvdmedemblik.nl in de gaten, like onze facebookpagina (VVDmedemblik) of volg ons op Twitter (@VVDmedemblik). Klik op 'lees verder' voor het programma. Lees verder

 • VVD betreurt het niet vragen tegenprestatie bijstandsgerechtigden

  Als het aan de VVD ligt verrichten uitkeringsgerechtigden in de gemeente Medemblik een tegenprestatie. Onze motie hiervoor kreeg in de laatste raadsvergadering van december echter onvoldoende steun, alleen BAMM stemde mee. Zodoende blijft de situatie ongewijzigd dat de gemeente maar bij hoge uitzondering een tegenprestatie vraagt aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk aan koffie schenken in een wijkhuis, leesouder zijn op school, het opknappen van speelplekken in de wijk, taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtige. De VVD vindt een tegenprestatie nuttig, vooral voor mensen die (langdurig) in de bijstand zitten. Dat zijn er in Medemblik 170. Niet alleen doe je iets terug voor de samenleving, maar ook voor jezelf! Je ontmoet andere mensen, je ontwikkelt vaardigheden die je bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en je doet iets nuttigs voor andere mensen. Uiteraard moet de gemeente bij een tegenprestatie wel rekening houden met lichamelijke of psychische beperkingen, de zorg voor (jonge) kinderen, de zorg voor een hulpbehoevende partner of familielid (mantelzorg). In onze motie riepen wij de wethouder op te onderzoeken hoe andere gemeenten in Nederland dit beleid uitvoeren. Graag zagen wij een concrete uitwerking voor het sociaal beleid voor langdurige bijstandscliënten. Maar zelfs een onderzoek werd dus met grote meerderheid weggestemd. In de ogen van de VVD een gemiste kans. Lees verder

 • VVD: helaas geen verruiming regels bestemmingsplan Buitengebied

  Vorige week is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door de gemeenteraad. Helaas was er geen meerderheid voor voorstellen van de VVD, gericht op het meer ruimte bieden aan ondernemers. Alleen BAMM steunde ons voorstel om agrariërs een bouwvlak van 2 ha bij recht aan te bieden. Daarmee zouden kostbare en tijdrovende bestemmingsplanwijzigingen worden voorkomen. De LTO had hierom verzocht, opvallend was dan ook dat het CDA ons niet steunde. De VVD stelde ook voor om de welstandsregels in het buitengebied opnieuw onder de loep te nemen, om zo te komen tot welstandsvrije (deel)gebieden. Maar het is duidelijk dat het verminderen van regels voor ondernemers weinig prioriteit heeft bij de meeste partijen, want dit werd eveneeens van tafel geveegd door de meerderheid van CDA, D66, Gemeentebelangen en de linkse partijen. Wel was er succes voor het voorstel dat VVD samen met GL indiende om te voorkomen dat bestaande windmolens voor grotere exemplaren vervangen kunnen worden. Wij stelden voor om de hoogte en de wieklengte van alle bestaande windmolens als maximum vast te leggen. Vervangen wordt hierdoor oninteressant en op de lange termijn leidt dit tot een uitsterfconstructie. Ook was er een meerderheid voor het voorstel dat GroenLinks, VVD en Gemeentebelangen indienden om recreatieve vaarroutes op de kaart aan te geven. Ook werd samen met de PvdA, ChristenUnie, GL en PW2010 een voorstel ingediend om nachtopvang voor dementerenden bij De Tulp in Andijk mogelijk te maken. Dit werd aangenomen omdat de hiervoor immer wijfelende coalitiepartijen eindelijk overstag gingen. Maar over de beheerderswoning moet het college opnieuw in gesprek met de familie Kamper. Het nieuwe bestemmingsplan is over het algemeen behoorlijk beperkend. Waarom dan al die ambtelijke energie steken in dit plan? Ondertussen wacht het bestemmingsplan IJsselmeergebied al 20 jaar op vernieuwing, volgens de wethouder omdat er te weinig ambtelijke capaciteit voor is. Kwestie van prioriteiten stellen? Namens de VVD-fractie, Andrea van Langen Lees verder

 • VVD bezorgd: garage op plek parkeerterrein Oude Haven wel serieus overwogen?

  De discussie over de toekomst van het parkeren in de Medemblikker binnenstad duurt voort. Als gevolg van de motie van VVD, GB, PvdA en PWF werkt de wethouder momenteel aan een aantal scenario’s voor oplossing van het parkeerprobleem. In februari zal de gemeenteraad een besluit nemen. Ter voorbereiding daarop zijn raadsleden en een groep inwoners recent bijgepraat over de voorlopige stand van het onderzoek. Daaruit is duidelijk geworden dat de gemeente de optie van een garage op de locatie van het huidige parkeertterrein aan de Oude Haven niet serieus lijkt te overwegen. Dat is te duur vanwege de vervuilde grond, zo luidt het. De VVD is onaangenaam verrast dat uitgerekend déze locatie onvoldoende wordt betrokken. Fractievoorzitter Mark Raat: ‘Het parkeerterrein aan de Oude Haven is juist zo belangrijk voor de Oosthoekbewoners. Als je een keuze wilt maken over de toekomst van het parkeren in de binnenstad kun je die locatie niet buiten beschouwing laten.’ De VVD gaat samen met de PvdA en GB schriftelijke vragen stellen aan de wethouder, met de oproep om deze plek alsnog mee te nemen in het onderzoek. Raat: ‘Nu kan het nog, want in januari 2018 gaat de gemeenteraad met inwoners en elkaar in gesprek over alle scenario's.' De VVD blijft volhouden: éérst een oplossing voor het parkeerprobleem en dán pas praten over de plannen voor het stadhuis. Ook is betaald parkeren onbespreekbaar, dat zou de doodsteek betekenen voor de Medemblikker middenstand. Lees verder

 • VVD Medemblik maakt kieslijst 2018 bekend

  De VVD Medemblik heeft de kieslijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018. De in totaal 27 kandidaten zetten zich in voor een gemeente die niet werkt voor zichzelf maar in het belang van inwoners en ondernemers. De kieslijst bevat enthousiaste mensen van jong tot oud en met diverse achtergronden, kennis en ervaring. Van de huidige raads- en commissieleden zijn Mark Raat, Andrea van Langen, Jack Stam, Matthijs de Vries, Jan de Vries, Kees Nederhoff en Dirk Steltenpool verkiesbaar. Nieuwkomers zijn onder meer Dita Kistemaker, Lex Vogelenzang, Tom Beerepoot, Hans Vervoort, Remco Wiering, Bob Knijn, Anne Vreeker en Tjeu Berlijn. Lijsttrekker Mark Raat: "Ik ben trots op onze kandidaten, samen willen wij voor u het verschil maken. De gemeente moet nu écht aan de slag." Speerpunten van de VVD zijn onder andere: meer woningbouw, inzetten op groei, lastenverlaging, de gemeentefinanciën op orde brengen en leefbaarheidsgeld niet aan bureaucratie uitgeven maar aan voorzieningen. In december zal het verkiezingsprogramma gepresenteerd worden. Klik op 'lees verder' voor de volledige lijst. Lees verder

 • Zonnepanelenpark Midwoud helaas definitief, ontsluitingsweg woningbouw moet wijken

  Onder diverse bewoners van de Minnewei, de Zuid en de Punt in Midwoud is onvrede ontstaan over het terugschroeven van het aantal ontsluitingswegen voor de ca. 90 woningen die ten oosten van de Weder zullen worden gebouwd. Een ontsluitingsweg op het Cor Druifplein moet wijken voor het zonnepanelenpark. Bij de raadsvergadering van 16 november heeft de VVD een voorstel ingediend om een besluit over het zonnepark (waar wij tegen zijn) in ieder geval uit te stellen totdat er duidelijkheid is over de ontsluitingswegen. Het bestemmingsplan is immers nog niet klaar en vele omwonenden hebben zienswijzen ingediend. Helaas werd ons voorstel alleen gesteund door BAMM. Die ontsluitingsweg richting het Cor Druifplein is dus sowieso van de baan. Zodoende verhoogt de verkeersdruk op de Zuid en ontstaan daar straks onveilige situaties. Ook wordt het autoverkeer richting A7 niet logischerwijs via de Broerdijk geleid. Mogelijk komt er wel een extra ontsluitingsweg op de Weder: een unaniem gesteunde motie van GB riep de wethouder op hier voor te zorgen. Hoewel de wethouder aangaf “zijn best” te doen is dat natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Daarom zou het dus goed zijn als het zonnepark op zijn minst was uitgesteld, in afwachting van het definitieve bestemmingsplan. Dat zou ook eerlijk zijn naar de mensen die een zienswijze hebben ingediend. Maar dat mag helaas niet zo zijn. Na een discussie van ruim een uur kwam er uiteindelijk een stemming over de zonneweide. Naast de raadsleden Schouten en Wakelkamp heeft de VVD heeft daar tegen gestemd. Wij willen niet dat woningbouwgrond wordt opgeofferd voor zonnepanelen. Die zien wij liever op daken. Ook zijn wij er tegen dat huisvuilcentrale HVC dit aanlegt en het risico van hun investering bij de belastingbetaler neerlegt: de gemeenten zijn namelijk eigenaren van HVC en moeten met geld over de brug komen als het financieel fout gaat. Lees verder

 • VVD kritisch over schrappen ontsluitingswegen bij woningbouwplannen Midwoud

  De VVD Medemblik is ontstemd over het schrappen van twee verkeersontsluitingen bij de woningbouwplannen in het verlengde van de Weder te Midwoud (achter de straten Paulusland en Osseweid) . De fractie gaat vragen stellen aan de wethouder, waarbij de hamvraag luidt waarom er wordt afgeweken van het voorontwerpbestemmingsplan. VVD-fractielid Matthijs de Vries: “In het originele plan zouden er voor de ca. 90 woningen drie ontsluitingen komen, waaronder via de Weder, maar dat is nu beperkt tot slechts één aan de Zuid. Dit leidt tot grote verkeersdrukte en dus zeer onveilige situaties. Mede omdat daar scooters, fietsers en ruiters op uitkomen die vanaf fietspad de Leijen via de Punt en de Zuid over de verbinding met de Tripkouw zullen rijden.” Inmiddels zijn omwonenden en aanwonenden een handtekeningenactie gestart en diverse mensen officieel een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan bij de gemeente. De Vries roept betrokkenen op zoveel als mogelijk hun zienswijze in te dienen, zodat een krachtig signaal richting de gemeente afgegeven wordt. “Als je een prettige en veilige buurt wil creëren zijn goede ontsluitingen noodzakelijk. De VVD gaat zich hiervoor inzetten, want uiteindelijk is de gemeenteraad aan zet om het definitieve besluit te nemen. We zullen ook aangeven dat de nieuwe plannen zullen leiden tot extra verkeershinder in het lintdorp Midwoud, want automobilisten zullen niet vaak meer de weg richting Hoorn vinden via de Broerdijk.” aldus De Vries. De VVD Medemblik houdt u op de hoogte van het vervolg. Lees verder

 • Coalitie wil 3 miljoen euro meer uitgeven dan er binnenkomt, VVD komt met tegenbegroting

  De gemeente Medemblik gaat volgend jaar ruim 3 miljoen euro meer uitgeven dan er binnenkomt, zo stelt het college van burgemeester en wethouders voor. Het gat wordt gedicht met een greep in de gemeentelijke spaarkas. De VVD zal in de raadsvergadering van 9 november a.s. een tegenbegroting presenteren met ruim 3,1 miljoen aan besparingsvoorstellen, waarbij de belastingbetaler ontzien wordt. Fractievoorzitter Mark Raat: ‘Het is zorgwekkend dat er zo’n groot tekort is terwijl de economie juist aantrekt. Wij willen de hand op de knip houden en spilzucht van coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en D66 tegengaan.’ Het VVD-plan ‘Hand op de knip’ gaat uit van zuinig met het spaargeld omgaan en niet meer euro's uitgeven dan er binnenkomen. Er is 1,2 miljoen te besparen door diverse collegevoorstellen te schrappen zoals nieuwe kunstwerken, een aparte webredactie en extra kosten voor het ambtenaren-apparaat. De spaarkas van de gemeente is met ruim 2 miljoen te ontzien door de bouw van nieuwe schoolgebouwen, structureel, een jaartje op te schuiven. Raat: ‘Natuurlijk is de VVD niet tegen nieuwe schoolgebouwen, maar dat geld is in 2018 nog helemaal niet nodig omdat er is nog niet eens een start is gemaakt met voorbereidend onderzoek. De aanbesteding van die gebouwen kan op zijn vroegst pas over een of misschien zelfs twee jaar plaatsvinden.’ Door de besparingen van de VVD blijft er nog ruimte over om de OZB-verhoging van 1,6 % niet door te laten gaan. Jarenlang hebben inwoners en bedrijven extra belasting opgehoest onder het mom ‘het is crisis’. Maar nu de economie aantrekt is het niet meer dan terecht dat de inwoners en bedrijven in hun portemonnee hier ook iets van terugzien. Zo profiteert iedereen van de economische voorspoed. De VVD hoopt dat het ‘Hand op de knip’-voorstel een meerderheid haalt, zodat de gemeentefinanciën ook in 2018 en daarna gezond blijven. Klik op 'lees verder' voor de tegenbegroting. Lees verder

 • VVD Medemblik tegen komst zonneweide Midwoud

  De VVD Medemblik verzet zich tegen de komst van een zonneweide bij het Cor Druifplein in Midwoud. De fractie zal in de raadsvergadering van 16 november tegen de plannen stemmen en roept andere partijen op dat ook te doen. Het park van ruim 6 hectare wordt door de HVC aangelegd op gemeentegrond en de wethouder is met een vraagprijs van € 2500,- per hectare p/jaar wel erg genereus. Die prijs is maar weinig meer dan voor agrarisch gebruik. VVD-fractielid Matthijs de Vries: ‘Het is überhaupt opmerkelijk dat de huisvuilcentrale HVC hierin geld steekt, in plaats van dat ze zich richten op hun kerntaak kliko’s ophalen.’ Extra wrang is dat de gemeente mede-eigenaar is van de HVC. Als de investering mislukt kan de belastingbetaler dus ook nog opdraaien voor de financiële schade. De VVD is wel voor duurzaamheid en schone energie, maar ziet de zonnepanelen liever op daken dan in het open landschap. Ook moet er gekeken worden naar alternatieven zoals geo-thermiek, de energie-opbrengst van zonnepanelen is relatief laag. Ook vindt de VVD het zonde dat in Midwoud grond wordt opgeofferd dat nu voor woningbouw is bestemd. Er is een groeiende vraag naar woningen die aansluiten bij bestaande bouw, dat kan straks niet meer als hier voor minimaal 30 jaar een zonneweide ligt. De Vries: ‘Dan is het verstandiger om in de tussentijd de grond gewoon te verpachten aan een agrariër.’ Tot slot heeft de VVD zorgen over de grondkwaliteit. Land- en tuinbouworganisatie LTO wijst op de schadelijke effecten van zonnepanelen, waar momenteel divers onderzoek naar wordt verricht. Er zijn kortom nog veel haken en ogen in deze discussie. Voordat de raad op 16 november een besluit neemt komt het plan eerst nog ter sprake in de commissievergadering van donderdag 2 november. Lees verder

 • VVD stelt wethouder vragen over toewijzing uren sportverenigingen in de Bloesem

  De VVD-fractie heeft raadsvragen gesteld omtrent de toewijzing van de beschikbare (vooral) avonduren die er te verdelen zijn in sporthal de Bloesem. De fractie hebben berichten bereikt dat diverse Wognummer verenigingen (o.a. Wognum Nicols, Spartanen handbalafdeling, BC Upsilon, Volleybalvereniging Wognum) de afgelopen jaren zeer ontevreden zijn over de wijze waarop de verdeling en de toewijzing van de sporthaluren tot stand is gekomen. Na de realisatie van de sportaccommodatie de Dres in Nibbixwoud zijn er voor de beide kernen extra mogelijkheden om trainingsuren voor diverse verenigingen in te vullen. De breedtesportverenigingen botsen hier met de belangen van de topsportvereniging. Volgens de genoemde verenigingen leidt ook het gebruik van hars op de vloer tot zeer onveilige situaties voor andere verenigingen. (Hars wordt gebuikt tijdens wedstrijden en trainingen van eerste team van SEW handbal.) In de afgelopen maanden is er door Wognum Nicols intensief overleg geweest met de beheerder van de sporthal om te komen tot oplossingen. Vooralsnog komt men niet tot overeenstemming en het niet oplossen leidt bij de breedtesportverenigingen tot onbegrip en onvrede. De VVD-fractie roept het college dan ook op om samen met alle verenigingen en de exploitant van de sporthal te komen tot heldere en duidelijke afspraken waarin de verenigingen zich kunnen vinden. Lees verder

 • VVD bezorgd over gevolgen voorgenomen verlaging waterpeil IJsselmeer

  VVD-raadslid Mark Raat stelt schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders over de gevolgen de vermoedelijke verlaging van het waterpeil van het IJsselmeer. Rijkswaterstaat is voornemens niet meer een vast waterpeil te gebruiken, maar een bandbreedte waarbinnen het peil mag verschillen. Daarmee kan beter worden ingespeeld op de weersomstandigheden. Een lager waterpeil kan grote negatieve gevolgen hebben voor het toerisme, de pleziervaart en de zeilsport omdat dieper stekende jachten hierdoor in de problemen komen. De VVD wil dat Medemblik officieel bezwaar maakt tegen de plannen, dat kan nog tot 13 november a.s. De watersport is belangrijk voor de verschillende (jacht)havens in de gemeente, als zij voor sommige boten niet meer te bevaren zijn zal dit ernstige gevolgen hebben voor de reputatie van Medemblik als watersportcentrum met internationale allure. Rijkswaterstaat wijst erop dat ze een compensatieregeling willen instellen, maar dat zal slechts een doekje voor het bloeden zijn. De VVD roept burgemeester en wethouders op de belangen van de watersporters, ondernemers, booteigenaren en zeilers te verdedigen. Lees verder

 • VVD tevreden: bouw Zeehoek energieneutraal en met stichting als bouwheer

  De kogel is door de kerk: er komt nieuwbouw voor zwembad de Zeehoek. De gemeenteraad heeft steun verleend aan een concept-plan dat binnenkort uitgewerkt gaat worden. Op initiatief van VVD, PW2010 en GL heeft de raad uitgesproken dat het zwembadbestuur wordt aangewezen als 'bouwheer' in plaats van de gemeente. Zo wordt een dure en tijdrovende Europese aanbesteding voorkomen, als stichting zijn zij dat niet verplicht maar de gemeente is dat wel. Een ander voordeel is dat lokale en regionale bedrijven dan meer kans hebben bij de inschrijving. Het voorstel haalde een meerderheid met steun van CDA en PWF. Ook is besloten om te kiezen voor een energieneutraal en (bij voorkeur) gas-loos zwembad. De bouwkosten zijn dan hoger, maar op de lange termijn verdienen de investeringen zich terug door lagere exploitatiekosten. Zo blijft het zwembad betaalbaar en kost het de gemeente minder subsidie. Iedereen heeft daar voordeel bij. Het voorstel voor energieneutrale bouw was een samenwerking van VVD, PW2010, GL, D66, CU, PvdA en PWF. De VVD wenst het zwembadbestuur veel succes toe bij de uitwerking van de nieuwbouwplannen! Lees verder

 • Motie voor oplossing parkeerprobleem binnenstad haalt unanieme meerderheid!

  Eerst het parkeerprobleem in de Medemblikker binnenstad oplossen en dán pas verder praten over de plannen voor het stadhuis. Dat is het standpunt van een meerderheid van de gemeenteraad nadat de motie van VVD, Gemeentebelangen, PWF en PvdA een unanieme meerderheid haalde in de raadsvergadering van 5 oktober. Wethouder Tigges heeft nu de opdracht gekregen om met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan om de planontwikkeling tijdelijk te staken. Daarnaast moet hij nog voor het einde van dit jaar ideeën uitwerken voor een parkeervoorziening (bijv. een garage) voor ca. 200 auto’s, op de plek van het huidige parkeerterrein aan de Oude Haven. Extra parkeerplekken zijn noodzakelijk voor zowel binnenstadbewoners als ondernemers. Overigens vindt de VVD het idee van betaald parkeren onbespreekbaar: dat is de doodsteek voor de lokale economie, zoals in Enkhuizen is gebeurd. Lees verder

 • VVD wil energieneutrale nieuwbouw de Zeehoek zonder dure en trage Europese aanbesteding

  Als het aan de VVD ligt zal de gemeenteraad op 5 oktober de plannen over de nieuwbouw van de Zeehoek in Wervershoof vaststellen. Maar wij hebben nog wel een paar aandachtspunten. Zo wil de VVD dat zoveel mogelijk regionale bedrijven de kans krijgen om in te schrijven op de aanbesteding. Daarom willen wij dat het zwembadbestuur de officiële opdrachtgever wordt en niet de gemeente zelf. Als het zwembadbestuur namelijk zelf de ‘bouwheer’ is, is er geen Europese aanbesteding nodig. Dat scheelt veel tijd en geld, bijvoorbeeld aan dure adviseurs die de gemeente inschakelt. Daarnaast wil de VVD een zoveel mogelijk energieneutraal zwembad: een die met o.a. zonnepanelen en een warmte-koude-opslag haar eigen energie opwekt en bewaart. Door zo min mogelijk energie te gebruiken dalen de exploitatiekosten en een gasaansluiting is dan ook niet nodig. Zie het voorbeeld van Urk, waar al het eerste zwembad is opgeleverd zonder gasmeter. Lees verder

 • Eerst het parkeerprobleem oplossen, dán verder praten over plannen stadhuis

  Er moet eerst een oplossing komen voor het parkeerprobleem in de binnenstad voordat er verder gepraat wordt over de nieuwe invulling voor het voormalige gemeentehuis in Medemblik. Dat is de oproep van een motie die de raadsleden Mark Raat (VVD), Roel Braaksma (Gemeentebelangen), Bert de Jong (PvdA) en Siem Zeilemaker (PWF) zullen indienen bij de raadsvergadering van donderdag 5 oktober. Als de motie een meerderheid haalt in de gemeenteraad, krijgt wethouder Tigges de opdracht met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan te wachten met verdere ontwikkelingen van de plannen. Op korte termijn zal de gemeente dan een onderzoek doen naar een parkeervoorziening (bijv. een parkeergarage) voor ca. 200 auto's, als onderdeel van het nieuwe plan. In januari 2018 of eerder kan de gemeenteraad dan een besluit nemen hoe het verder moet met de plannen. Lees verder

 • Wederom ergernis over HVC: tijd voor vertrek uit CAW

  Bij de ingelaste raadsvergadering over de HVC heeft de VVD zijn ongenoegen uitgesproken over het zoveelste incident rond de huisvuilcentrale. De maatregel om 20 euro in rekening te brengen voor het ophalen van grof vuil werd door het CAW, het bestuur dat namens de zeven deelnemende Westfriese gemeenten spreekt, goedgekeurd zonder dat duidelijk was of zij hiertoe eigenlijk wel bevoegd waren. Dat is de zoveelste flater in een inmiddels rijk gevuld rijtje, zoals de topsalarissen van de directie, het niet tijdig kunnen overleggen van een accountantsverklaring, het niet halen van wettelijke milieudoelen, het niet nakomen van beloften over ondergrondse containers en de veel te hoge tarieven voor het ophalen van kliko’s. De VVD steunt dan ook het GB-initiatief om met spoed te onderzoeken of de gemeente uit het CAW kan stappen, zodat de gemeente voortaan rechtstreeks zeggenschap heeft over de huisvuilcentrale in plaats van via een niet-functionerende tussenlaag. De gemeente Medemblik zou dan ook kunnen kiezen voor een ander bedrijf, zoals een huisvuilverwerker die zich primair richt op afval ophalen in plaats van windmolenprojecten en geëxperimenteer in de marge. Lees verder

 • Nieuwe plan stadhuis Medemblik laat vragen open

  De toekomst van de stadhuislocatie in Medemblijk blijft de gemoederen bezighouden. Eerder deze week liet de wethouder aan de raad weten dat wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke plan. Gelukkig is de winkelruimte van 400 m2 (voor een publiekstrekker) daarom teruggekomen. Er blijven echter vragen openstaan. Zo worden er evengoed extra parkeerplaatsen gecreëerd bij het busstation en de kerk: was dit wel onderdeel van de aanbesteding? Hoe dan ook blijft het parkeerprobleem in de Oosthoek bestaan. Daar zal een oplossing voor moeten komen. Verder leven er vragen over de cultuurhistorische invulling van het monumentale stadhuis en is onbekend waarom de Rondom-tent alsnog moet verplaatsen (naar het 'rode plein'). De VVD, GB, PvdA en PWF stellen hier schriftelijke vragen over aan de wethouder. Ook hebben wij het onderwerp op de agenda gezet van de commissievergadering van donderdagavond 14 september a.s. in het gemeentehuis te Wognum (precieze tijd volgt). Hopelijk kan de wethouder in die vergadering meer duidelijkheid bieden voor alle betrokkenen. (Klik op 'lees verder' voor de informatienota van de wethouder) Lees verder

 • Mark Raat gekozen tot lijsttrekker VVD Medemblik

  Mark Raat (28) is de lijsttrekker van de VVD Medemblik voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Dat hebben de leden van de partij besloten op de ledenvergadering van 12 juli. Raat werd in 2007 raadslid en is sinds de laatste verkiezingen in 2014 fractievoorzitter van de vijfkoppige VVD-fractie. In het dagelijks leven werkt hij bij een onderzoeksinstituut en is hij hobbymatig onder meer actief met historisch onderzoek. De kersverse lijsttrekker bedankte de leden voor het vertrouwen en sprak de ambitie uit om, samen met de andere kandidaten, de VVD de grootste partij te maken. Raat: ‘Allereerst zetten wij de inwoners en ondernemers op één: zij maken en betalen de gemeente’. De VVD wil een gemeente die mensen de ruimte geeft en zorgt dat belastinggeld goed besteed wordt. ‘Zo geven wij geld voor leefbaarheid liever uit aan de kernen dan aan extra ambtenaren en managers, zoals de huidige coalitie nu doet.’ Andere speerpunten van de VVD zijn lage belastingen en heffingen, het aantrekken van bedrijvigheid, vermindering van regeldruk en de bouw van betaalbare woningen om jongeren in de gemeente te houden en nieuwe inwoners aan te trekken. In november zullen ook de overige kandidaten van de kieslijst bekend worden. De VVD is altijd op zoek naar mensen die voor de partij actief willen worden. Enthousiastelingen kunnen contact opnemen met afdelingscoördinator Ruud Antonius door een e-mail te sturen naar antoniusheinicke@gmail.com De aanmelding voor de kandidaatstelling voor de verkiezingen sluit op 1 september 2017. Maar ook als u zich in een andere functie wilt inzetten voor de VVD is uw hulp uiteraard welkom. Lees verder

 • Hondenbelasting vanaf 2018 eindelijk volledig besteed aan hondenvoorzieningen

  Vanaf 2018 moet de volledige opbrengst van de hondenbelasting besteed worden aan voorzieningen voor honden(bezitters) en de bestrijding van overlast. De VVD diende hiervoor een voorstel in met PW2010, GL, BAMM, PvdA, PWF en CU. Steun van D66 zorgde voor de nipte meerderheid. De VVD strijdt al jaren tegen de gewoonte dat de opbrengst van de hondenbelasting in de algemene gemeentekas verdwijnt. Zo diende raadslid Andrea van Langen de afgelopen jaren diverse voorstellen in om hierin verandering te brengen. De meeste partijen wilden daar steeds niet aan, maar het kwartje lijkt nu gevallen. Fractievoorzitter Mark Raat: 'Het is niet uit te leggen dat mensen wel moeten betalen voor hun honden, maar dat het geld helemaal niet wordt uitgegeven aan dingen als losloopgebieden, het opruimen van hondenpoep of bestrijden van overlast.' Vorig jaar werd al met moeite een compromis gesloten met andere partijen om op zijn minst een derde van de opbrengst hieraan te besteden. In de raadsvergadering van 6 juli is nu besloten om de volledige opbrengst van ca. 180.000 euro uit te trekken voor hondenvoorzieningen. De wethouder heeft dit als opdracht meegekregen voor het opstellen van de begroting voor 2018 en de jaren daarna. In het najaar komt de nieuwe begroting naar de gemeenteraad: de VVD houdt dit dossier nauwlettend in de gaten. Lees verder

 • Column Andrea van Langen: Dijkpop 2017

  Dit weekend wordt voor de 34e (!) keer Dijkpop georganiseerd. Bijzonder is de grote rol die vrijwilligers vanaf het begin spelen bij de organisatie van dit festival. In de loop der jaren is Dijkpop uitgegroeid tot een waar fenomeen. De avond van Andijk kwam erbij en enige tijd was er zelfs een sponsordiner, waarbij raadsleden konden aanschuiven. De raad is dit jaar uitgenodigd om een kijkje backstage te nemen. Een prima initiatief. Ik kan me namelijk voorstellen dat het festival verrast werd door de aangenomen motie van GroenLinks en Progressief West-Friesland om in Medemblik een lagere norm dan de landelijke voor het maximum aantal decibellen te hanteren. Alleen de VVD, D’66 en een klein deel van de CDA-fractie steunden deze motie destijds niet. Ook bij onze fractie zijn geluiden binnengekomen over overlast van Dijkpop, maar dat ging dan vooral over dronken mensen en vandalisme na afloop van het festival en het feit dat dáárop gehandhaafd zou moeten worden. Daar is de VVD het mee eens, want Dijkpop moet voor iedereen een feestje blijven. Uiteraard willen wij niet dat mensen gehoorschade oplopen, maar wij geloven dat dit niet wordt opgelost door nog meer regels. Op het terrein worden er volop gratis oordoppen uitgedeeld. Gedurende het hele festival verzamelen grote groepen mensen zich buiten de muziektenten, wat natuurlijk een prima oplossing is voor mensen die last hebben van de harde muziek. De VVD is allergisch voor dit soort vormen van betutteling, die we laatst ook zagen bij extra regels van de gemeente voor kermisborrels. We moeten oppassen dat dit niet het zoveelste evenement is dat “kapotgeregeld” wordt. Het is fantastisch dat een zo grote groep vrijwilligers hier enthousiast mee bezig is en dat het festival leeft bij grote groepen bezoekers. Laten we dat koesteren. Ik ga er in ieder geval weer van genieten en ik hoop u ook. Met dank aan alle vrijwilligers voor hun enthousiasme! Lees verder