• Nieuwe coalitie VVD, CDA, GB, PvdA officieel van start!

  In de raadsvergadering van maandag 14 mei is de nieuwe coalitie van VVD, CDA, GB en PvdA officieel gestart. De VVD is trots dat Andrea van Langen door de raad is benoemd tot wethouder. Zij gaat zich o.a. ontfermen over de portefeuilles ruimte, wonen, havens en verkeer. De coalitiepartijen willen dat er meer woningen gebouwd worden. Hiervoor moet een stevige lobby bij de provincie gestart worden, want die bepaalt hoeveel nieuwe huizen er in deze gemeente bij mogen komen. In ieder geval willen wij in de gemeente regels versoepelen voor nieuwe woningtypes en mantelzorgwoningen. Vermindering van regels en bureaucratie is in het algemeen ook een belangrijk speerpunt van de nieuwe coalitie. Zodat inwoners, ondernemers en verenigingen de ruimte krijgen voor goede plannen en innovatie. Dit is goed voor de bedrijvigheid en lokale economie. Wij kijken wat wél kan, in plaats van wat niet. Er komt daarom ook een pilot voor welstandsvrij bouwen. Andere VVD-speerpunten in het coalitieakkoord zijn o.m.: beter onderhoud van het openbaar groen, geen nieuwe windmolens, asielzoekers met een verblijfsvergunning niet meer voortrekken bij iedere vrijkomende huurwoning, bijstandsgerechtigden sneller aan een baan helpen, mobiel cameratoezicht en onderzoek naar hoe de afvalstoffen- en rioolheffing lager kan. De nieuwe fractie, waarin Jan de Vries als vervanger van Andrea van Langen is beëdigd, gaat de komende vier jaar hard werken om zich in te zetten voor de uitwerking van het coalitieakkoord. Lees verder

 • Coalitieakkoord VVD, CDA, GB, PvdA gepresenteerd

  De gemeente Medemblik koerst af op een nieuwe coalitie. ‘Samen aan de slag!’ is de titel van het coalitieakkoord van VVD, CDA, GemeenteBelangen en PvdA. Belangrijke speerpunten zijn de bouw van meer woningen, beter groenonderhoud, het verminderen van bureaucratie, goede zorg, economische groei, duurzaamheid en gezonde financiën. Op maandag 14 mei wordt het coalitieakkoord voorgelegd aan de gemeenteraad. VVD-fractievoorzitter Mark Raat: ‘Ik ben trots op dit akkoord. Deze coalitie gaat uit van de kracht van de mensen zelf. Zij maken en betalen de gemeente. Wij willen hen ondersteunen, kijken naar wat wél kan in plaats van wat niet. Dat is nu de basis van ons bestuur. Belangrijke pijlers zijn meer woningbouw, het schrappen van regels en kiezen voor mobiliteit.’ Ed Meester van het CDA is eveneens content: ‘We vervolgen de ingeslagen weg. Het akkoord spreekt ambitie uit en speerpunten als woningbouw, economische bedrijvigheid en de zorg hebben een prominente plek in de plannen voor de komende vier jaar.’ GemeenteBelangen-fractievoorzitter Luiten Plekker: ‘Belangrijke onderwerpen uit ons programma hebben een plek in het akkoord. Zoals het behoud en versterken van voorzieningen in de kernen. We willen ook functies combineren, zoals bij het nieuwe dorpshuis in Abbekerk, zwembad Wervershoof, parkeren Medemblik en de basisscholen. Daarbij willen we meer samenwerken met onze inwoners, verenigingen en ondernemers. Aan de slag dus!’ De PvdA-fractie ziet ook diverse speerpunten gerealiseerd: ‘Bouwen voor starters en senioren, meer inhoud aan burgerparticipatie, aanpakken van eenzaamheid en kinderarmoede. Onderwijs en jeugdzorg komen bij één wethouder en we zetten belangrijke stappen op weg naar een duurzame gemeente.’ Als wethouderskandidaten dragen de fracties Andrea van Langen (VVD), Harry Nederpelt (CDA), Joset Fit (GB) en Dirk Kuipers (PvdA) voor aan de gemeenteraad. De vier partijen willen een college dat nauw samenwerkt met de gehele gemeenteraad, inwoners en ondernemers. De wethouders zullen in de regio en daarbuiten werken aan de gemeente Medemblik als een betrouwbare, krachtige en initiatiefrijke partner. U vindt het coalitieakkoord in de link onder 'lees verder'. Lees verder

 • Fractie VVD officieel beëdigd!

  Donderdagavond 29 maart j.l. is de nieuwe VVD-fractie officieel beëdigd. Raadsleden Mark Raat (fractievoorzitter), Andrea van Langen, Jack Stam, Tom Beerepoot, Dirk Steltenpool en Tjeu Berlijn gaan voor u werken aan een gemeente die beter kan! Lees verder

 • VVD grootste partij met 6 zetels!

  Bij de verkiezingen van 21 maart j.l. heeft de VVD Medemblik de meeste stemmen gehaald! In totaal stemden 4085 mensen op ons. Wij hebben 6 zetels gehaald, één zetel meer dan in 2014. Er is een stijging van ruim 31% in het aantal stemmen op de VVD. Wij willen alle kiezers bedanken voor het vertrouwen. Felicitaties gaan uit naar de andere winnaars Gemeentebelangen en GroenLinks. Als VVD-raadsleden zijn gekozen: Mark Raat (Medemblik), Andrea van Langen (Andijk), Jack Stam (Wognum), Dirk Steltenpool (Wervershoof), Tom Beerepoot (Wognum) en Tjeu Berlijn (Medemblik). De VVD gaat met veel energie werken aan een gemeente die beter kan! Natuurlijk kan dat niet zonder samenwerking met andere partijen. Binnenkort vinden oriënterende gesprekken plaats met alle partijen om vervolgens te zoeken naar mogelijkheden voor een coalitie. Lees verder

 • Lijsttrekker Mark Raat legt uit waarom de gemeente Medemblik beter kan!

  Zie nu ons campagnefilmpje op YouTube. Lees verder

 • Lees de VVD-verkiezingskrant. Met alle standpunten, kandidaten en speerpunten voor de kernen.

  De VVD vindt dat de gemeente Medemblik beter kan! U vindt onze standpunten, kandidaten en speerpunten voor de kernen in de speciale verkiezingskrant. Dit weekend bij u in de brievenbus of online te bekijken: http://pageflip.nl/vvd2018/ Kies voor doen. Kies VVD! Lees verder

 • Waar heeft de VVD zich de afgelopen jaren voor ingezet?

  Graag vertellen wij wat de VVD voor u wil bereiken in de komende 4 jaar. Maar wij laten u ook graag zien waar wij ons de afgelopen vier jaar voor hebben ingezet, vanuit onze rol in de oppositie. Daarvoor is een overzicht gemaakt van onze belangrijkste initiatieven (klik op 'lees verder'). Natuurlijk heeft de VVD daarbij vaak samengewerkt met andere partijen. Niet altijd haalden onze ideeën een meerderheid in de gemeenteraad. Die zijn evengoed in het overzicht opgenomen, zodat u weet dat wij ons daarvoor hard hebben gemaakt. En nu op weg naar een gemeente die beter kan! Helpt u mee? Lees verder

 • VVD pleit voor ruimere mogelijkheden voor kleine particuliere woningbouwplannen

  Er moet gebouwd worden. Dat roept de VVD al jaren, en nu met de verkiezingen voor de deur krijgen we navolging. Zelfs woningbouw op een deel van het Asonia-terrein wordt genoemd in de column van het CDA in De Andijker. Dat is opmerkelijk. Eerder steunden zij het plan om deze bouwgrond voorlopig in de ijskast te zetten: er werd “voldoende gebouwd in Andijk”. Meer denken vanuit de aanvrager en minder vanuit de regels lezen we. Maar in de laatste gemeenteraadsvergadering werden maar liefst 7 eisen op tafel gelegd voor kleine particuliere woningbouwplannen. Als je een plan hebt, moet dat aan al die eisen voldoen. Anders wordt er niet gebouwd. Het moet levensloopbestendig zijn, vallen binnen bebouwd gebied én gasloos worden (flinke investering voor starters). Het moet geschikt zijn voor kleine huishoudens. En het plan moet ook passen binnen de behoefte: tot 2026 zijn dat in totaal 75 (!) woningen, 50 in de 4 hoofdkernen (waaronder Andijk) en 25 in de overige kernen. Het moet een transformatie of herstructureringslocatie zijn. Élk plan moet dus een omvorming zijn, bijvoorbeeld van een winkel naar een woonhuis of ruimte voor ruimte (iets slopen). Het moet ook een stedenbouwkundige verbetering zijn, dáár moet een stedenbouwkundige een oordeel over geven. Mooier kunnen we het niet maken, wellicht makkelijker? De VVD stelde voor niet alle 7 eisen verplicht te stellen, maar 5, zodat je 2 eisen mag laten vallen. Iets meer mogelijkheden. Hier kregen wij de handen, óók bij het CDA, niet voor op elkaar. Daarom stelden wij voor om niet van eisen maar van criteria te spreken, om als gemeente mogelijk straks iets meer gewicht aan het éne criterium toe te kennen dan aan het andere. Daar kregen we wél steun voor. De vraag is nu hoe dit straks uitgewerkt wordt. Meer ruimte voor particulier initiatief? Betaalbare woningen voor starters en senioren? Stem op 21 maart VVD. Wij houden partijen die met ons mee willen denken graag aan hun beloftes! Andrea van Langen, raadslid VVD. Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen aan wethouder Fit over ophef vrijwilligerfeest

  Waarom heeft de gemeente een waarderingsfeest willen organiseren voor slechts 200 vrijwilligers? Dat wil de VVD-fractie weten van wethouder Fit. Wij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld. Vele vrijwilligers voelen zich gepasseerd voor het veelbesproken evenement. De kaartjes voor het feest op zaterdag 3 maart in de Bloesem te Wognum waren in zeer korte tijd vergeven. Dat is niet zo gek. Ruim 1 op de 3 Nederlanders verricht vrijwilligerswerk, dat komt voor de gemeente Medemblik neer op ruim 16.000 mensen. De VVD vindt het daarom naïef dat er maar 200 mensen zijn uitgenodigd. In de uitnodiging stond ook geen maximumaantal vrijwilligers per vereniging opgenomen. Terecht hebben vele vrijwilligers hun irritatie en teleurstelling geuit, onder meer op social media. Wat bedoeld was als een teken van waardering leidt nu juist tot gevoelens van onvrede en miskenning. De VVD wil van de wethouder tot in detail weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook zijn wij benieuwd waarom de gemeente een evenement organiseert in de Bloesem. Terwijl diezelfde gemeente in het huurcontract heeft staan dat de exploitant geen feesten mag organiseren. Is dat niet een kromme situatie? De wethouder heeft maximaal 3 weken de tijd om de vragen te beantwoorden. Wij houden u op de hoogte. Lees verder

 • Raadsmeerderheid stemt voor VVD-initiatiefvoorstel voor uitbreiding mogelijkheden huisvesting arbeidsmigranten

  Agrariërs krijgen alsnog ruimere mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten op het eigen erf. Dankzij het aangenomen voorstel van VVD-raadslid Andrea van Langen mogen zij straks niet 1 maar 2 bouwlagen van 400 m2 bouwen. Het VVD-voorstel werd in de raadsvergadering van 22 februari gesteund door BAMM, CU, PvdA, CDA en GB. Er bestaat een maximum van 30 migranten. Maar door de extra bouwlagen en m2 kunnen de woonruimtes voor hen groter worden. Die worden dus aantrekkelijker voor seizoensarbeiders. Hierdoor neemt ook de vraag naar woonruimte in de dorpen af. Dus blijven er meer woningen beschikbaar voor andere mensen die een woning zoeken. De wethouder had precies ditzelfde plan al in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Maar een meerderheid van de raad besloot om het te wijzigen, in afwachting van een evaluatie. De VVD was daar toen al op tegen. Het gevolg van die beslissing was dat vele agrariërs, die hun bouwplannen al bij de gemeente hadden liggen, noodgewongen de bouwbedrijven en al ingekochte heipalen moesten afbellen. Gelukkig kunnen de plannen nu wel doorgaan. Daar is de VVD erg blij mee. Lees verder

 • Waarschijnlijk meerderheid voor ruimere mogelijkheden huisvesting bij agrarische bedrijven

  Er tekent zich een meerderheid af voor het voorstel van VVD-raadslid Andrea van Langen om de huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven alsnog goed te regelen. Hierdoor zal de vraag naar woningen voor arbeidsmigranten in de dorpen afnemen. Agrariërs krijgen namelijk meer mogelijkheden om een aantrekkelijke woonruimte op het boerenerf aan te bieden. De VVD wil in het bestemmingsplan laten opnemen dat agrariërs niet 1, maar 2 bouwlagen van 400 m2 mogen bouwen. Het maximum van 30 mensen blijft bestaan. Maar met een extra verdieping kunnen de woonruimtes groter worden, waardoor het aantrekkelijk wordt voor migranten om daar te gaan wonen. De wethouder had precies ditzelfde bestemmingsplan al in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Maar een meerderheid van de raad besloot om het te wijzigen, in afwachting van een evaluatie. De VVD was daar toen al op tegen. Het gevolg van die beslissing was dat vele agrariërs, die hun bouwplannen al bij de gemeente hadden liggen, noodgewongen de bouwbedrijven en al ingekochte heipalen moesten afbellen. Bij de commissievergadering van 15 februari gaf een meerderheid van partijen (BAMM, CDA, CU, GB en PvdA) aan de VVD te willen steunen. Op 22 februari valt het definitieve besluit in de raadsvergadering. Lees verder

 • Derde ontsluitingsweg voor woningbouw Midwoud helaas definitief van de baan

  Er is definitief een streep gezet door een derde ontsluitingsweg voor de nieuwe woonwijk in oostelijk Midwoud. Daarom gaat straks al het verkeer van en naar de nieuwe woonwijk over de Weder en de Zuid. VVD en BAMM stelden voor om nog eens goed te onderzoeken of een weg richting het Cor Druifplein misschien nog mogelijk is. Bijvoorbeeld langs de MOC-velden of naast/door het zonnepanelenpark. Maar ons voorstel kreeg alleen steun van de Christenunie. Het is jammer dat er nu dus geen onderzoek komt naar een derde ontsluitingsweg. De VVD was altijd al tegen de zonneweide. We hebben we in november 2017 nog geprobeerd om het besluit over de zonneweide uit te stellen totdat het bestemmingplan af zou zijn. Maar een meerderheid van de raad besloot helaas anders. Wij vinden het niet geloofwaardig als een gemeente alvast besluit de zonneweide aan te leggen, nog voordat de termijn is afgelopen waarop mensen een zienswijze konden indienen. Bij de commissievergaderingen in het gemeentehuis en de bewonersavond in café De Post werd daarover terecht geklaagd. We hopen nu dat de werkgroep van bewoners in goed overleg met de gemeente kan zorgen om het toekomstige verkeer zo goed mogelijk te verdelen over beide straten. Lees verder

 • Geen steun voor verzet tegen betaald parkeren en opheffen parkeerplaatsen Medemblik

  Helaas is het niet uitgesloten dat in de toekomst betaald parkeren komt in Medemblik. De VVD en Gemeentebelangen dienden een voorstel in om alvast uit te spreken dit niet mag worden ingezet als oplossing van het parkeerprobleem. Maar in de raadsvergadering van 1 februari was er geen meerderheid voor. Voor winkeliers en horeca in de stad is het heel belangrijk dat klanten gratis en dichtbij kunnen parkeren. Maar het VVD-voorstel om uit te spreken dat er geen parkeerplaatsen op de Nieuwstraat mogen worden opgeheven was kansloos. Daarom blijft ook dat idee in de parkeervisie staan als mogelijke optie voor de toekomst. Maar wij hadden dit graag op voorhand uitgesloten. Er zal nu een onderzoek komen naar een ondergrondse parkeergarage aan de Oude Haven. Maar er zal ook worden gegeken naar de kosten van stoppen met Medemblik Aan Zee (MAZ). Dit was een voorstel van Gemeentebelangen en VVD. Het draagvlak voor MAZ is onder Medemblikkers nog maar klein. De Oosthoek raakt parkeerplaatsen kwijt terwijl er meer woningen bijkomen. Ook willen wij dat de wethouder onderzoekt of er een garage niet alsnog in het plan kan worden betrokken. De VVD steunde plannen voor uitbreiding van het parkeerterrein in de Wieringermeer voor evenementen. Maar een bovengrondse garage op de plek van het busstation zien we niet zitten. De wethouder gaat nu met alle plannen aan de slag. Later dit jaar zal er een definitieve beslissing worden genomen door de gemeenteraad. De VVD blijft zich inzetten voor meer parkeerplaatsen voor inwoners en bezoekers. We houden u op de hoogte! Lees verder

 • Voorstel VVD en BAMM om huisvesting arbeidsmigranten bij agrarische bedrijven van het slot te halen.

  Vijf gedupeerde agrariërs overlegden donderdagavond 18 januari met de gemeenteraad van Medemblik over de aangescherpte regels voor huisvesting van arbeidsmigranten. Op initiatief van PWF besloot een raadsmeerderheid in december tot een aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied, met als gevolg dat agrariërs minder m2 mogen gebruiken om hun werknemers te huisvesten op eigen terrein. De agrariërs trokken aan de bel over het onverwachte besluit. Bouwplannen waarin soms al tienduizenden euro’s zijn geïnvesteerd kunnen plotsklaps in de ijskast. De VVD en BAMM waren tegen de aangescherpte regels en komen nu met een voorstel om dit besluit weer terug te draaien. VVD-raadslid Andrea van Langen: “Door die regels zijn ook de arbeidsmigranten de dupe, zij zouden juist betere woonomstandigheden krijgen maar dat wordt nu onmogelijk gemaakt.” VVD en BAMM dienen op 1 februari een voorstel in dat de wethouder oproept zo snel mogelijk een wijziging voor te bereiden op het bestemmingsplan. Om het besluit terug te draaien is echter wel een raadsmeerderheid nodig voor het voorstel. Van Langen: “De vraag is nu wat doet de coalitie van CDA, Gemeentebelangen en D66 voor de gedupeerde ondernemers?“ Met het voorstel wordt ook de evaluatie van het beleid versneld. Om de ondernemers in de tussenliggende periode toch enige zekerheid te bieden bereidt de VVD een initiatiefvoorstel voor. Lees verder

 • VVD tegen betaald parkeren en schrappen parkeerplaatsen in Medemblik

  De VVD staat achter een onderzoek naar de mogelijkheid van een ondergrondse parkeergarage bij het huidige parkeerterrein aan de Oude Haven. Het onderzoeken van de locatie Pekelharinghaven zou ook nog een kans moeten krijgen. Maar wij willen dat er tegelijkertijd wordt uitgezocht wat het zou kosten om het plan Medemblik Aan Zee (MAZ) niet door te laten gaan, want hoeveel draagvlak is er nog? Om een goede keuze te maken heb je immers alle informatie nodig. De VVD, GB en PWF gaan inititiatief nemen om deze opties te laten uitwerken. Vooral voor de Oosthoekbewoners is het noodzakelijk dat zij hun auto gewoon kwijt kunnen. Maar ook op andere plekken in de binnenstad is de parkeerdruk hoog, met name op het Westereiland. Voor de winkeliers is het belangrijk dat er geen betaald parkeren wordt ingevoerd en dat er geen parkeerplaatsen op de Nieuwstraat geschrapt worden. In het parkeerrapport staan dit als mogelijke opties genoemd, maar de VVD wil dat op voorhand uitsluiten. In de raadsvergadering van 1 februari a.s. zullen we hiervoor voorstellen indienen. Maatregelen om auto’s te weren leidt tot uitholling van het lokale winkel- en horecabestand, net zoals in Enkhuizen is gebeurd. Lees verder

 • VVD Medemblik presenteert Verkiezingsprogramma 2018-2022: Het kan beter!

  Meer betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen. Lagere belastingen en heffingen, veiligere wijken, de gemeentefinanciën op orde en leefbaarheidsgeld uitgeven aan de kernen, niet aan managers en bureaucratie. Het is slechts een greep uit de maatregelen die de VVD, met uw steun op 21 maart, wil nemen om de gemeente beter te maken. En dat is hard nodig: het is tijd om écht aan de slag te gaan. In de afgelopen vier jaar heeft het gemeentebestuur op de winkel gepast. Daarom zijn onnodig veel jongeren uit de gemeente vertrokken omdat ze niet aan een woning kunnen komen. Ook zagen inwoners en ondernemers de lastendruk jaarlijks stijgen, waardoor zij niet meeprofiteerden van de economische groei en de stijgende inkomsten van de gemeente. Terwijl de gemeente evengoed structureel meer geld blijft uitgeven dan er binnenkomt, tekorten worden opgevangen met grepen in de reservepotten. De VVD vindt dat de gemeente met u en uw uitdagingen bezig moet zijn: de blik naar buiten richten, het initiatief bij de mensen laten en hen ondersteunen. Inwoners, verenigingen en ondernemers zitten verlegen om een gemeente die voorwaarden schept, hen de ruimte geeft en niet in de weg zit. Wij willen kortom een gemeente die doet waarvoor een gemeente bedoeld is. Zoals wegen bouwen, veiligheid bevorderen, bedrijvigheid stimuleren, openbaar groen netjes onderhouden, voorzieningen ondersteunen, jongeren en starters aan de gemeente binden, ouderenhuisvesting verbeteren en een sociaal vangnet bieden voor iedereen die het niet op eigen kracht redt. In ons verkiezingsprogramma vindt u een compleet overzicht van alle VVD-standpunten voor de gemeente. Onze standpunten voor de kernen presenteren wij eind januari op deze website. Wilt u op de hoogte blijven? Houd vvdmedemblik.nl in de gaten, like onze facebookpagina (VVDmedemblik) of volg ons op Twitter (@VVDmedemblik). Klik op 'lees verder' voor het programma. Lees verder

 • VVD betreurt het niet vragen tegenprestatie bijstandsgerechtigden

  Als het aan de VVD ligt verrichten uitkeringsgerechtigden in de gemeente Medemblik een tegenprestatie. Onze motie hiervoor kreeg in de laatste raadsvergadering van december echter onvoldoende steun, alleen BAMM stemde mee. Zodoende blijft de situatie ongewijzigd dat de gemeente maar bij hoge uitzondering een tegenprestatie vraagt aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk aan koffie schenken in een wijkhuis, leesouder zijn op school, het opknappen van speelplekken in de wijk, taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtige. De VVD vindt een tegenprestatie nuttig, vooral voor mensen die (langdurig) in de bijstand zitten. Dat zijn er in Medemblik 170. Niet alleen doe je iets terug voor de samenleving, maar ook voor jezelf! Je ontmoet andere mensen, je ontwikkelt vaardigheden die je bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en je doet iets nuttigs voor andere mensen. Uiteraard moet de gemeente bij een tegenprestatie wel rekening houden met lichamelijke of psychische beperkingen, de zorg voor (jonge) kinderen, de zorg voor een hulpbehoevende partner of familielid (mantelzorg). In onze motie riepen wij de wethouder op te onderzoeken hoe andere gemeenten in Nederland dit beleid uitvoeren. Graag zagen wij een concrete uitwerking voor het sociaal beleid voor langdurige bijstandscliënten. Maar zelfs een onderzoek werd dus met grote meerderheid weggestemd. In de ogen van de VVD een gemiste kans. Lees verder

 • VVD: helaas geen verruiming regels bestemmingsplan Buitengebied

  Vorige week is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door de gemeenteraad. Helaas was er geen meerderheid voor voorstellen van de VVD, gericht op het meer ruimte bieden aan ondernemers. Alleen BAMM steunde ons voorstel om agrariërs een bouwvlak van 2 ha bij recht aan te bieden. Daarmee zouden kostbare en tijdrovende bestemmingsplanwijzigingen worden voorkomen. De LTO had hierom verzocht, opvallend was dan ook dat het CDA ons niet steunde. De VVD stelde ook voor om de welstandsregels in het buitengebied opnieuw onder de loep te nemen, om zo te komen tot welstandsvrije (deel)gebieden. Maar het is duidelijk dat het verminderen van regels voor ondernemers weinig prioriteit heeft bij de meeste partijen, want dit werd eveneeens van tafel geveegd door de meerderheid van CDA, D66, Gemeentebelangen en de linkse partijen. Wel was er succes voor het voorstel dat VVD samen met GL indiende om te voorkomen dat bestaande windmolens voor grotere exemplaren vervangen kunnen worden. Wij stelden voor om de hoogte en de wieklengte van alle bestaande windmolens als maximum vast te leggen. Vervangen wordt hierdoor oninteressant en op de lange termijn leidt dit tot een uitsterfconstructie. Ook was er een meerderheid voor het voorstel dat GroenLinks, VVD en Gemeentebelangen indienden om recreatieve vaarroutes op de kaart aan te geven. Ook werd samen met de PvdA, ChristenUnie, GL en PW2010 een voorstel ingediend om nachtopvang voor dementerenden bij De Tulp in Andijk mogelijk te maken. Dit werd aangenomen omdat de hiervoor immer wijfelende coalitiepartijen eindelijk overstag gingen. Maar over de beheerderswoning moet het college opnieuw in gesprek met de familie Kamper. Het nieuwe bestemmingsplan is over het algemeen behoorlijk beperkend. Waarom dan al die ambtelijke energie steken in dit plan? Ondertussen wacht het bestemmingsplan IJsselmeergebied al 20 jaar op vernieuwing, volgens de wethouder omdat er te weinig ambtelijke capaciteit voor is. Kwestie van prioriteiten stellen? Namens de VVD-fractie, Andrea van Langen Lees verder

 • VVD bezorgd: garage op plek parkeerterrein Oude Haven wel serieus overwogen?

  De discussie over de toekomst van het parkeren in de Medemblikker binnenstad duurt voort. Als gevolg van de motie van VVD, GB, PvdA en PWF werkt de wethouder momenteel aan een aantal scenario’s voor oplossing van het parkeerprobleem. In februari zal de gemeenteraad een besluit nemen. Ter voorbereiding daarop zijn raadsleden en een groep inwoners recent bijgepraat over de voorlopige stand van het onderzoek. Daaruit is duidelijk geworden dat de gemeente de optie van een garage op de locatie van het huidige parkeertterrein aan de Oude Haven niet serieus lijkt te overwegen. Dat is te duur vanwege de vervuilde grond, zo luidt het. De VVD is onaangenaam verrast dat uitgerekend déze locatie onvoldoende wordt betrokken. Fractievoorzitter Mark Raat: ‘Het parkeerterrein aan de Oude Haven is juist zo belangrijk voor de Oosthoekbewoners. Als je een keuze wilt maken over de toekomst van het parkeren in de binnenstad kun je die locatie niet buiten beschouwing laten.’ De VVD gaat samen met de PvdA en GB schriftelijke vragen stellen aan de wethouder, met de oproep om deze plek alsnog mee te nemen in het onderzoek. Raat: ‘Nu kan het nog, want in januari 2018 gaat de gemeenteraad met inwoners en elkaar in gesprek over alle scenario's.' De VVD blijft volhouden: éérst een oplossing voor het parkeerprobleem en dán pas praten over de plannen voor het stadhuis. Ook is betaald parkeren onbespreekbaar, dat zou de doodsteek betekenen voor de Medemblikker middenstand. Lees verder

 • VVD Medemblik maakt kieslijst 2018 bekend

  De VVD Medemblik heeft de kieslijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018. De in totaal 27 kandidaten zetten zich in voor een gemeente die niet werkt voor zichzelf maar in het belang van inwoners en ondernemers. De kieslijst bevat enthousiaste mensen van jong tot oud en met diverse achtergronden, kennis en ervaring. Van de huidige raads- en commissieleden zijn Mark Raat, Andrea van Langen, Jack Stam, Matthijs de Vries, Jan de Vries, Kees Nederhoff en Dirk Steltenpool verkiesbaar. Nieuwkomers zijn onder meer Dita Kistemaker, Lex Vogelenzang, Tom Beerepoot, Hans Vervoort, Remco Wiering, Bob Knijn, Anne Vreeker en Tjeu Berlijn. Lijsttrekker Mark Raat: "Ik ben trots op onze kandidaten, samen willen wij voor u het verschil maken. De gemeente moet nu écht aan de slag." Speerpunten van de VVD zijn onder andere: meer woningbouw, inzetten op groei, lastenverlaging, de gemeentefinanciën op orde brengen en leefbaarheidsgeld niet aan bureaucratie uitgeven maar aan voorzieningen. In december zal het verkiezingsprogramma gepresenteerd worden. Klik op 'lees verder' voor de volledige lijst. Lees verder